ANG DALAN PAKADTO SA LANGIT

 

Sa aton nga pagkabuhi diri sa kalibutan, nagalakat kita sa isa ka dalan nga dulhogon. Wala kita nakahibalo nga ang punta sang dulhugon nga dalan amo...

...ang Impyerno. Ang pihak nga punta sini, ang taklaron, amo ang Langit. Tungod kay kita mga makasasala, nagapadulong kita tanan sa Impyerno. (Rom. 3:23, 6:23; Rev. 21:8) Nagasulod kita sa relihiyon kag nagatinguha kita nga maghimo sang maayo pero indi kita makapalangit sa sini nga mga paagi. (Eph 2:8,9, Titus 3:5)

Rom 3:23: "Kay ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios."
Rev. 21:8: "Apang ang mga...dimatino-ohon...kag ang tanan nga butigon maga-angkon sang ila bahin sa linaw nga nagadabdab sang kalayo kag asufre..."
Eph. 2:8,9: "Kay sa bugay naluwas kamo...paagi sa pagtoo, indi paagi sa buhat kay basi may magpabugal."

Tungod sa paghigugma sang Dios sa aton, ginbayaran ni Kristo ang aton mga sala paagi sa Iya kamatayon sa krus. (Rom. 5:8) Nabanhaw Sya kag subong Sya amo buhi nga Dalan palangit. Dalhon Nya kita didto kon aton hinulsolan (talikdan) ang aton mga sala kag magliso pakadto sa Dios nga nagasalig kay Kristo nga Sya lang gid ang makaluwas. (Acts 20:21)

Rom 5:8: "Kay ginpahayag sang Dios ang Iya gugma sa aton nga sang makasasala pa kita, nanginmatay si Kristo para sa aton."
John 14:6: "Ako ang Dalan, Kamatuoran kag Kabuhi. Wala sang makakadto sa Amay kon indi paagi sa Akon."
Acts 16:31: "Magtuo kay...Kristo kag ikaw maluwas..."
Acts 20:21: "Nagapanaksihon...sang paghinulsol ayun sa Dios kag pagtoo sa aton Ginoong Hesu-Kristo."

Gusto mo bala magpalangit? Hinulsoli ang imo mga sala kag saligi si Kristo nga imo Manluluwas. Kon ini ang imo desisyon sa imo tagiposoon, isiling sa Iya: "Ginoong Hesus, makasasala ako. Indi ako makapalangit sa akon nga pagtinguha. Apang ginbayaran Mo sa krus ang akon mga sala. Subong ginahinulsolan ko ang akon mga sala kag ginaangkon ko Ikaw nga akon Manluluwas. Sulod ka Hesus sa akon kabuhi kag bag-oha ako. Salamat kay mapalangit ako sa pila ka adlaw. Amen."

Si Kristo nagapasalig nga bisan sin-o nga nagpanawag sa Iya tungod sa pagtoo maluwas. (Rom. 10:13, 14) Subong sa Langit ka na pakadto, indi na sa Impyerno. (Luke 23:43) Pasalamati Sya paagi sa paghimo sang maayo sugod karon. (Matt. 5:16)

 

Pass The Word Ministry, P.O. Box 333, Bacolod City 6100, Philippines. Tel. #434-6153 E-mail samcoljr@bcd.weblinq.com