MGA TINGOG SA
IMPYERNO

"Maluoy ka, Dios ko! Maluoy ka sa akon!"

"Gahinulsol na ko! Indi na ko pagsunoga!"
"Siling nyo, wala Impyerno! Gin-into nyo lang ko!"
"Patawara lang ko, Ginoo! Indi na ko magliwat!"
"Palayo kamo, mga demonyo! Palayo kamo!"


Amo ato ang pila sang mga sulit-sulit nga ginasinggit, ginaugayong, ginahibi sa Impyerno... Makahaladlok kaayo ang Impyerno. Mas makahaladlok pa sang sa pinakahaladlokan nga sine.
Ang pinakadaku nga pag-antos naton diri wala makamalingking sang pag-antos didto. Ang kalayo didto pila ka pilo sa kainit sang sa pinakamainit nga kalayo diri.
Nasakitan kita kon mapaso sa diutay nga kalayo sang makadali. Ano pa gid ayhan kasakit kon masunog kita nga daw litson sa wala sang katapusan sa Impyerno?
Amo ina nga si Hesus makapila nagpaandam parte sa Impyerno. Wala Sya nagpamahog kundi nagpaandam.
Sa Lukas 16:23-31, nagsugid si Hesus parte sa isa ka tawo nga pagkatapos nga napatay sya, nagmuklat sa Impyerno.
Ang kamatayon gali indi ang katapusan kundi ang sugod. Para sa sini nga tawo, sugod ato sang iya nga wala sang katapusan nga pag-antos sa Impyerno.

Nagpakitlooy sya kay grabe kaayo ang iya pag-antos. Pero ulihi na ang tanan para sa iya. Sa Impyerno, WALA GID SANG BISAN DIUTAY NGA KALOOY para sa mga naga-antos. Tapos na ang oras sang kalooy para sa ila.
Nag-antos sya indi lang sa kainit sang kalayo kundi pati pa gid sa kauhaw. WALA GID SANG BISAN DIUTAY NGA TUBIG sa Impyerno para sa iya mainit nga dila kag mala nga tutunlan.
Wala untat ang iya pag-antos didto. WALA GID SANG BISAN DIUTAY NGA PAHUWAY para sa iya.
Kay indi sya makagwa sa Impyerno, WALA GID SANG BISAN DIUTAY NGA PAGLAUM para sa iya.
Nagpakitlooy na lang sya nga paandaman ang lima nya ka mga utod nga lalaki. Nabal-an nya nga kon mapatay sila, magaantos sila tanan upod sa iya sa Impyerno.
Luyag nya nga maghinulsol sila samtang buhi pa sila. Nabal-an nya nga nagaantos sya sa Impyerno kay wala sya maghinulsol sang wala pa sya mapatay.
Kon may paryente ukon kilala ka subong sa Impyerno, siguro luyag man sya nga mapaandaman ka para maghinulsol ka. Kon pwede lang sya makagwa, magabalik sya diri sang makadali, magaluhod sa imo atubangan kag magapakitlooy sa imo nga maghinulsol ka para nga indi ka mag-antos sa Impyerno parehas sa iya.

Pero indi sya makagwa didto. Gani iban ang kinahanglan magpaandam sa imo.
Indi man luyag ni Hesus nga mag-antos ka sa Impyerno. (II Pedro 3:9) Amo ina nga nagapaandam Sya sa imo subong paagi sa sini nga balasahon. Kay Sya nagapalangga sa imo, Iya ginbayaran ang imo mga sala paagi sa Iya kamatayon sa krus. (Rom. 5:8) Kay ginhimo Nya ini para sa imo, indi ikaw magpaImpyerno kon ikaw maghinulsol.
Ang paghinulsol amo ang pagtalikod sa sala, ang pagsikway sa kabuhi sang pagpakasala. Upod sa paghinulsol, saligi Sya nga amo lang gid ang makaluwas sa imo. (Binuhatan 16:31, 20:21, Juan 3:16)
Isiling ini sa Iya subong: "Hesus, patawara ako. Nagahinulsol ako kag ginasaligan ko lkaw nga akon Manluluwas. Ikaw lang gid ang makaluwas sa akon, Sulod Ka sa akon kabuhi kag bag-oha ako. Salamat gid kay indi na ako magapaImpyerno. Amen."

Para sa dugang nga pagpa-athag, magtawag sa tel. no. 434-6153, magsulat sa Pass The Word Ministry, P.O. Box 333, Bacolod City 6100 Philippines ukon mag E-mail sa samcoljr@bcd.weblinq.com