John 3:16 (Vietnamese)

"Vi Durc Chua Tro'i thu'o ng-yeu the-gian den noi da ban Con doc-sanh cua Ngai, hau cho he ai tin Con ay khong bi hu-mat, nhu'ng du'o'c su song do'i do'i."


Seeds Home Page

John 3:16 Page