logo

i


不管你是正在寻求上帝,还是已经认识上 帝了,下面的这一页圣经信息是为你而写的。你可以打印出来,复印 更多。也欢迎你介绍你的朋友们来访问我们的网站。

 
image
                                                               
90种 其他语言的圣经信息                                       
 
你生 命中有遇到难题吗?圣经上都有答案!          
 
可免费通过邮件寄给你30天 的圣经指引               

image

                     

image


i


image


image


image


image 

 
English language website