John: 1

 

 

 

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
5 Og lyset skinner i m¢rket, og m¢rket tok ikke imot det.
6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes;
7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham.
8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.
9 Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;
13 og de er f¢dt ikke av blod, heller ikke av kj¢ds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
14 Og Ordet blev kj¢d og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet (en herlighet som den en enbåren s¢nn har fra sin far) full av nåde og sannhet.
15 Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var f¢r mig.


16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde;
17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
18 Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne S¢nn, som er i Faderens skj¢d, han har forklaret ham.
19 Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da j¢dene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å sp¢rre ham: Hvem er du?
20 Da bekjente han og nektet ikke; han bekjente: Jeg er ikke Messias.
21 Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei.
22 De sa da til ham: Hvem er du? så vi kan gi dem svar som har sendt oss; hvad sier du om dig selv?
23 Han sa: Jeg er en r¢st av en som roper i ¢rkenen: Gj¢r Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.
24 Og de som var utsendt, var fariseere,
25 og de spurte ham: Hvorfor d¢per du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten?
26 Johannes svarte dem: Jeg d¢per med vann; midt iblandt eder står den I ikke kjenner,
27 han som kommer efter mig, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å l¢se.
28 Dette skjedde i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes d¢pte.


29 Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bërer verdens synd!
30 Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var f¢r mig.
31 Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og d¢per med vann.
32 Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham.

33 Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å d¢pe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som d¢per med den Hellige Ånd;
34 og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds S¢nn.
35 Dagen efter stod atter Johannes og to av hans disipler der,
36 og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam!
37 Og de to disipler h¢rte hans ord, og de fulgte efter Jesus.
38 Da vendte Jesus sig om, og da han så de fulgte efter ham, sa han til dem: (1:39) Hvad s¢ker I? De sa til ham: Rabbi! det er utlagt: mester! hvor har du ditt herberge?
39 (1:40) Han sa til dem: Kom og se! Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de blev hos ham den dag; det var omkring den tiende time.
40 (1:41) En av de to som h¢rte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror;
41 (1:42) han finner f¢rst sin bror Simon, og sier til ham: Vi har funnet Messias, det er utlagt: Kristus.
42 (1:43) Og han f¢rte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' s¢nn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.


43 (1:44) Dagen efter vilde han dra derfra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa til ham: F¢lg mig!
44 (1:45) Men Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters by.
45 (1:46) Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs s¢nn, fra Nasaret!
46 (1:47) Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se!
47 (1:48) Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.
48 (1:49) Natanael sa til ham: Hvor kjenner du mig fra? Jesus svarte og sa til ham: F¢r Filip kalte på dig, mens du var under fikentreet, så jeg dig.
49 (1:50) Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds S¢nn, du er Israels konge!
50 (1:51) Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er st¢rre enn dette.
51 (1:52) Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige op og stige ned over Menneskes¢nnen.

 

John: 2

 

 

1 Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der;
2 men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet.
3 Og da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin.
4 Jesus sa til henne: Hvad har jeg med dig å gj¢re, kvinne? Min time er ennu ikke kommet.
5 Hans mor sa til tjenerne: Hvad han sier eder, det skal I gj¢re.
6 Nu stod der, efter j¢denes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker.


7 Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen.
8 Så sa han til dem: ¥s nu op og bër det til kj¢kemesteren! Og de bar det til ham.
9 Men da kj¢kemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra(-)men tjenerne som hadde ¢st vannet, de visste det(-)da kalte kj¢kemesteren på brudgommen og sa til ham:
10 Hver mann setter f¢rst den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu.
11 Dette sitt f¢rste tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.
12 Derefter drog han ned til Kapernaum, han selv og hans mor og hans br¢dre og hans disipler, og der blev de nogen få dager.

13 Og j¢denes påske var nër, og Jesus drog op til Jerusalem.
14 Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der,


15 og han gjorde sig en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han,
16 og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gj¢r ikke min Faders hus til en handelsbod!
17 Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjërhet for ditt hus skal fortëre mig.
18 Da tok j¢dene til orde og sa til ham: Hvad for tegn viser du oss, siden du gj¢r dette?
19 Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, og på tre dager skal jeg gjenreise det.
20 Da sa j¢dene: I seks og firti år har det vërt bygget på dette tempel, og du vil gjenreise det på tre dager?
21 Men han talte om sitt legemes tempel.
22 Da han nu var opstanden fra de d¢de, kom hans disipler i hu at han hadde sagt dette, og de trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt.
23 Mens han nu var i Jerusalem i påsken, på h¢itiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde;
24 men Jesus selv betrodde sig ikke til dem, fordi han kjente alle,
25 og fordi han ikke trengte til at nogen skulde vidne om et menneske; for han visste selv hvad som bodde i mennesket.

 

John: 3

 

 

 

1 Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av j¢denes rådsherrer;
2 han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lërer kommet fra Gud; for ingen kan gj¢re disse tegn som du gj¢r, uten at Gud er med ham.
3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir f¢dt på ny, kan han ikke se Guds rike.
4 Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske f¢des når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og f¢des?
5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir f¢dt av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
6 Det som er f¢dt av kj¢det, er kj¢d, og det som er f¢dt av Ånden, er ånd.
7 Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må f¢des på ny!
8 Vinden blåser dit den vil, og du h¢rer den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er f¢dt av Ånden.
9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje?
10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lërer, og vet ikke dette?
11 Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.
12 Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske?
13 Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskes¢nnen, som er i himmelen.
14 Og likesom Moses oph¢iet slangen i ¢rkenen, således skal Menneskes¢nnen oph¢ies,


15 forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin S¢nn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
17 for Gud sendte ikke sin S¢nn til verden for å d¢mme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke d¢mt; den som ikke tror, er allerede d¢mt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne S¢nns navn.
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket m¢rket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.
20 For hver den som gj¢r ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;
21 men den som gj¢r sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.
22 Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og d¢pte.
23 Men også Johannes d¢pte, i Ænon, nër ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig d¢pe;
24 for Johannes var enda ikke kastet i fengsel.
25 Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en j¢de om renselsen,
26 og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han d¢per, og alle kommer til ham!
27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.
28 I er selv mine vidner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham.
29 Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og h¢rer på ham, gleder sig storlig over brudgommens r¢st. Denne min glede er nu blitt fullkommen.
30 Han skal vokse, jeg skal avta.
31 Han som kommer ovenfra, er over alle; den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle;
32 det han har sett og h¢rt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd;
33 den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.
34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.
35 Faderen elsker S¢nnen, og alt har han gitt i hans hånd.
36 Den som tror på S¢nnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på S¢nnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

 

John: 4

 

 

1 Da nu Herren fikk vite at fariseerne hadde h¢rt at Jesus vant flere disipler og d¢pte flere enn Johannes
2 (-)dog var det ikke Jesus selv som d¢pte, men hans disipler(-)
3 da forlot han Judea og drog atter bort til Galilea.
4 Han måtte da reise gjennem Samaria.
5 Så kom han til en by i Samaria, som heter Sykar, nër ved det stykke land som Jakob gav sin s¢nn Josef;
6 og der var Jakobs br¢nn. Jesus, som var trett av reisen, satt nu der ved br¢nnen; det var omkring den sjette time.
7 En kvinne fra Samaria kommer for å dra op vann. Jesus sier til henne: Gi mig å drikke!
8 Hans disipler var gått bort til byen for å kj¢pe mat.
9 Den samaritanske kvinne sier da til ham: Hvorledes kan du som er j¢de, be mig, en samaritansk kvinne, om å få drikke? -for j¢der har ikke samkvem med samaritaner.
10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig: Gi mig å drikke! da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann.
11 Kvinnen sier til ham: Herre! du har jo ikke noget å dra op vann med, og br¢nnen er dyp; hvor har du da det levende vann fra?
12 Du er da vel ikke st¢rre enn vår far Jakob, som gav oss br¢nnen og selv drakk av den, han og hans s¢nner og hans fe?
13 Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal t¢rste igjen;
14 men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet t¢rste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.
15 Kvinnen sier til ham: Herre! gi mig dette vann, så jeg kan slippe å t¢rste og å gå hit for å dra op vann!
16 Han sier til henne: Gå avsted, kall på din mann, og kom så hit!
17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann;
18 for du har hatt fem menn, og den du nu har, er ikke din mann. Der talte du sant.
19 Kvinnen sier til ham: Herre! jeg ser at du er en profet.


20 Våre fedre tilbad på dette fjell, og I sier at i Jerusalem er det sted hvor en skal tilbede.
21 Jesus sier til henne: Tro mig, kvinne! den time kommer da I hverken skal tilbede Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra j¢dene;
23 men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha.
24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, b¢r tilbede i ånd og sannhet.
25 Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer, det er utlagt: Kristus; når han kommer, skal han forkynne oss alt.
26 Jesus sier til henne: Det er mig, jeg som taler med dig!
27 Og i det samme kom hans disipler, og de undret sig over at han talte med en kvinne; dog sa ingen: Hvad vil du henne, eller: hvorfor taler du med henne?
28 Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk bort til byen og sa til folket der:
29 Kom og se en mann som har sagt mig alt jeg har gjort! Han skulde vel ikke vëre Messias?
30 De gikk ut av byen og var på veien til ham.
31 Imens bad disiplene ham og sa: Rabbi, et!
32 Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som I ikke vet om.
33 Disiplene sa da til hverandre: Skulde nogen ha båret mat til ham?
34 Jesus sier til dem: Min mat er å gj¢re hans vilje som har sendt mig, og å fullf¢re hans gjerning.
35 Sier ikke I at det ennu er fire måneder, så kommer h¢sten? Se, jeg sier eder: L¢ft eders ¢ine og se markene, de er alt hvite til h¢sten!
36 Den som h¢ster, får l¢nn og samler frukt til evig liv, forat både den som sår og den som h¢ster, kan glede sig sammen;
37 for her er det et sant ord at en sår og en annen h¢ster.
38 Jeg har utsendt eder for å h¢ste det som ikke I har arbeidet med; andre har arbeidet, og I er kommet inn i deres arbeid.
39 Men mange av samaritanene fra den by trodde på ham for kvinnens ords skyld, da hun vidnet: Han har sagt mig alt jeg har gjort.
40 Da nu samaritanene kom til ham, bad de ham bli hos dem; og han blev der to dager.
41 Og mange flere trodde for hans ords skyld,
42 og de sa til kvinnen: Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv h¢rt, og vi vet nu at han sannelig er verdens frelser.
43 Efter de to dager drog han derfra til Galilea;
44 for Jesus vidnet selv at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted.
45 Da han nu kom til Galilea, tok galileerne imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på h¢itiden; for også de var kommet til h¢itiden.
46 Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og det var en kongens mann i Kapernaum, som hadde en syk s¢nn;
47 da han fikk h¢re at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, drog han til ham og bad at han vilde komme ned og helbrede hans s¢nn; for han var nër ved å d¢.
48 Jesus sa da til ham: Uten at I ser tegn og under, tror I ikke.
49 Kongens mann sier til ham: Herre! kom ned f¢r mitt barn d¢r!
50 Jesus sier til ham: Gå hjem, din s¢nn lever! Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk.
51 Da han nu alt var på hjemveien, m¢tte hans tjenere ham og fortalte at hans barn levde.
52 Han spurte dem da om den time da det var blitt bedre med ham; de sa til ham: Igår ved den syvende time forlot feberen ham.
53 Faren skj¢nte da at det var den time da Jesus sa til ham: Din s¢nn lever; og han trodde selv, og hele hans hus.
54 Dette var det annet tegn som Jesus gjorde da han var kommet fra Judea til Galilea.

 

John: 5

1 Derefter var det en av j¢denes h¢itider, og Jesus drog op til Jerusalem.
2 Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger;
3 i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne.
4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opr¢rte vannet. Den som da f¢rst steg ned efterat vannet var blitt opr¢rt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.
5 Nu var der en mann som hadde vërt syk i åtte og tretti år;
6 da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vërt syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk?
7 Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir opr¢rt; og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned f¢r mig.


8 Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå!
9 Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag.
10 J¢dene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og det er dig ikke tillatt å bëre sengen.
11 Han svarte dem: Han som gjorde mig frisk, han sa til mig: Ta din seng og gå!
12 De spurte ham: Hvem er det menneske som sa til dig: Ta den og gå?
13 Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var; for Jesus hadde trukket sig tilbake, da det var meget folk på stedet.
14 Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig!
15 Mannen gikk bort, og fortalte j¢dene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.
16 Og derfor forfulgte j¢dene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.
17 Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nu; også jeg arbeider.
18 Derfor stod da j¢dene ham enn mere efter livet, fordi han ikke bare br¢t sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde sig selv Gud lik.
19 Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: S¢nnen kan ikke gj¢re noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gj¢r; for det han gj¢r, det gj¢r S¢nnen likeså;
20 for Faderen elsker S¢nnen, og viser ham alt det han selv gj¢r; og han skal vise ham st¢rre gjerninger enn disse, forat I skal undre eder.
21 For likesom Faderen opvekker de d¢de og gj¢r levende, således gj¢r også S¢nnen levende hvem han vil.
22 For Faderen d¢mmer heller ikke nogen, men har gitt S¢nnen hele dommen,
23 forat alle skal ëre S¢nnen, likesom de ërer Faderen. Den som ikke ërer S¢nnen, ërer ikke Faderen, som har sendt ham.
24 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som h¢rer mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra d¢den til livet.
25 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den time kommer, og er nu, da de d¢de skal h¢re Guds S¢nns r¢st, og de som h¢rer, skal leve.
26 For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt S¢nnen å ha liv i sig selv,
27 og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskes¢nn.
28 Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal h¢re hans r¢st,
29 og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse.
30 Jeg kan ikke gj¢re noget av mig selv; som jeg h¢rer, så d¢mmer jeg, og min dom er rettferdig; for jeg s¢ker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig.
31 Vidner jeg om mig selv, da er mitt vidnesbyrd ikke sant;
32 det er en annen som vidner om mig, og jeg vet at det vidnesbyrd han vidner om mig, er sant.
33 I har sendt bud til Johannes, og han har vidnet for sannheten;
34 jeg tar ikke imot vidnesbyrd av et menneske, men jeg sier dette forat I skal bli frelst.
35 Han var det brennende og skinnende lys, men I vilde bare en tid fryde eder i hans lys.
36 Men jeg har det vidnesbyrd som er st¢rre enn det Johannes har vidnet; for de gjerninger som Faderen har gitt mig å fullbyrde, selve disse gjerninger som jeg gj¢r, de vidner om mig at Faderen har utsendt mig.
37 Og Faderen, som har sendt mig, han har vidnet om mig; hverken har I nogensinne h¢rt hans r¢st eller sett hans skikkelse,
38 og hans ord har I ikke blivende i eder; for den han har sendt, ham tror I ikke.


39 I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig;
40 og I vil ikke komme til mig for å få liv.
41 Jeg tar ikke ëre av mennesker;
42 men jeg kjenner eder og vet at I ikke har kjërligheten til Gud i eder.
43 Jeg er kommet i min Faders navn, og I tar ikke imot mig; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.
44 Hvorledes kan I tro, I som tar ëre av hverandre, og den ëre som er av den eneste Gud, den s¢ker I ikke?
45 I må ikke tenke at jeg vil anklage eder hos Faderen; det er en som anklager eder, Moses, han som I har satt eders håp til.
46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;
47 men tror I ikke hans skrifter, hvorledes kan I da tro mine ord?

 

John: 6

 

 

1 Derefter drog Jesus bort til hin side av den Galileiske Sj¢, Tiberias-sj¢en;
2 og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke.
3 Men Jesus gikk op i fjellet, og han satte sig der med sine disipler.
4 Og påsken, j¢denes h¢itid, var nër.
5 Da nu Jesus l¢ftet sine ¢ine og så at meget folk kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kj¢pe br¢d, så disse kan få mat?
6 Men dette sa han for å pr¢ve ham; for han visste selv hvad han vilde gj¢re.
7 Filip svarte ham: Br¢d for to hundre penninger er ikke nok for dem så hver av dem kan få et lite stykke.


8 En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham:
9 Her er en liten gutt som har fem byggbr¢d og to småfisker; men hvad er det til så mange?
10 Jesus sa: La folket sette sig ned! Det var meget gress på stedet, og mennene satte sig da ned, omkring fem tusen i tallet.
11 Da tok Jesus br¢dene og takket, og delte dem ut til dem som satt der, likeledes av småfiskene, så meget de vilde ha.
12 Men da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt tilovers, forat ikke noget skal spilles!
13 Da sanket de sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbr¢d, som var blitt tilovers efter dem som hadde ett.
14 Da nu folket så det tegn han gjorde, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.
15 Da nu Jesus skj¢nte at de vilde komme og ta ham med makt for å gj¢re ham til konge, gikk han fra dem og op i fjellet igjen, han selv alene.

16 Men da det blev aften, gikk hans disipler ned til sj¢en,
17 og de gikk i en båt og fór over til hin side av sj¢en, til Kapernaum. Og det var allerede blitt m¢rkt, og Jesus var enda ikke kommet til dem.


18 Og sj¢en gikk h¢it, for det blåste en sterk vind.
19 Da de nu hadde rodd en fem og tyve eller tretti stadier, ser de Jesus gå på sj¢en og komme nër til båten, og de blev redde.
20 Men han sa til dem: Det er mig, frykt ikke!
21 Nu vilde de ta ham op i båten, og straks kom båten til landet som de fór til.
22 Den nëste dag så folket som stod på hin side av sj¢en, at det ikke var nogen annen båt der, og visste at det bare hadde vërt én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene.
23 Imens kom det andre båter fra Tiberias nër til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkeb¢nn.
24 Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene, og kom til Kapernaum og s¢kte efter Jesus.
25 Og da de fant ham på hin side av sj¢en, sa de til ham: Rabbi! når er du kommet hit?
26 Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I s¢ker mig, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av br¢dene og blev mette.
27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskes¢nnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.
28 De sa da til ham: Hvad skal vi gj¢re for å gj¢re Guds gjerninger?
29 Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt.

30 De sa da til ham: Hvad tegn gj¢r da du, så vi kan se det og tro dig? hvad gjerning gj¢r du?
31 Våre fedre åt manna i ¢rkenen, som skrevet står: Han gav dem br¢d fra himmelen å ete.
32 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Moses har ikke gitt eder br¢det fra himmelen, men min Fader gir eder det sanne br¢d fra himmelen;
33 for Guds br¢d er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.
34 De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette br¢d!
35 Jesus sa til dem: Jeg er livsens br¢d; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne t¢rste.
36 Men jeg har sagt eder at I har sett mig og tror dog ikke.
37 Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde st¢te ut;
38 for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gj¢re min vilje, men for å gj¢re hans vilje som har sendtmig,
39 og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noget av alt det han har gitt mig, men opreise det på den ytterste dag.
40 For dette er min Faders vilje at hver den som ser S¢nnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag.
41 Da knurret j¢dene over ham fordi han sa: Jeg er det br¢d som er kommet ned fra himmelen,
42 og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs s¢nn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si: Jeg er kommet ned fra himmelen?
43 Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke eder imellem!
44 Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag.
45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle vëre lërt av Gud. Hver den som h¢rer av Faderen og lërer, han kommer til mig.
46 Ikke så at nogen har sett Faderen; bare han som er fra Gud, han har sett Faderen.
47 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror, har evig liv.
48 Jeg er livsens br¢d.
49 Eders fedre åt manna i ¢rkenen og d¢de;
50 dette er det br¢d som kommer ned fra himmelen, forat en skal ete av det og ikke d¢.
51 Jeg er det levende br¢d, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette br¢d, skal han leve evindelig; og det br¢d jeg vil gi, er mitt kj¢d, som jeg vil gi for verdens liv.
52 J¢dene trettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kj¢d å ete?
53 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom I ikke eter Menneskes¢nnens kj¢d og drikker hans blod, har I ikke liv i eder.
54 Den som eter mitt kj¢d og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag;
55 for mitt kj¢d er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke.
56 Den som eter mitt kj¢d og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham.
57 Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig.
58 Dette er det br¢d som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og d¢de; den som eter dette br¢d, skal leve evindelig.
59 Dette sa han mens han lërte i en synagoge i Kapernaum.
60 Mange av hans disipler sa nu, da de h¢rte det: Dette er en hård tale; hvem kan h¢re den?
61 Men da Jesus visste med sig selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Volder dette eder anst¢t?
62 Enn når I får se Menneskes¢nnen fare op dit hvor han var f¢r?
63 Det er Ånden som gj¢r levende, kj¢det gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv.
64 Men det er nogen av eder som ikke tror. For Jesus visste fra f¢rst av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulde forråde ham.
65 Og han sa: Det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen.
66 Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham.
67 Jesus sa da til de tolv: Vil også I gå bort?
68 Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,
69 og vi tror og vet at du er Guds hellige.
70 Jesus svarte dem: Har ikke jeg utvalgt eder tolv? Og én av eder er en djevel.
71 Men han talte om Judas, Simon Iskariots s¢nn; for det var han som skulde forråde ham, enda han var en av de tolv.John: 7

 

 

1 Og derefter gikk Jesus omkring i Galilea; for han vilde ikke gå omkring i Judea, fordi j¢dene stod ham efter livet.
2 Og j¢denes h¢itid, l¢vsalenes fest, var nër.
3 Hans br¢dre sa da til ham: Dra bort herfra og gå til Judea, forat også dine disipler kan få se de gjerninger som du gj¢r!
4 for ingen gj¢r noget i l¢nndom og attrår dog selv å vëre almindelig kjent; gj¢r du sådanne ting, da åpenbar dig for verden!
5 For heller ikke hans br¢dre trodde på ham.
6 Jesus sier til dem: Min tid er ennu ikke kommet; men eders tid er alltid forhånden.
7 Verden kan ikke hate eder; men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde.
8 Dra I op til h¢itiden! jeg drar ikke op til denne h¢itid; for min tid er ennu ikke fullkommet.
9 Da han hadde sagt dette til dem, blev han i Galilea.
10 Men da hans br¢dre hadde draget op til h¢iden, da drog også han der op, dog ikke åpenbart, men som i l¢nndom.
11 J¢dene lette da efter ham på h¢itiden og sa: Hvor er han?
12 Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han f¢rer folket vill.
13 Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for j¢dene.
14 Men da det allerede var midt i h¢itiden, gikk Jesus op i templet og lërte.
15 J¢dene undret sig da og sa: Hvor har han sin lërdom fra, han som ikke er oplërt?
16 Jesus svarte dem og sa: Min lëre er ikke min, men hans som har sendt mig;
17 vil nogen gj¢re hans vilje, han skal kjenne om lëren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.
18 Den som taler av sig selv, s¢ker sin egen ëre; men den som s¢ker hans ëre som har sendt ham, han er sanndru, og det er ikke urettferdighet i ham.
19 Har ikke Moses gitt eder loven? Og ingen av eder holder loven. Hvorfor står I mig efter livet?
20 Folket svarte: Du er besatt; hvem står dig efter livet?
21 Jesus svarte og sa til dem: En gjerning gjorde jeg, og I undrer eder alle over den.
22 Moses har gitt eder omskjërelsen(-)ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene(-)og I omskjërer et menneske på sabbaten;
23 når nu et menneske blir omskåret på sabbaten, forat Mose lov ikke skal brytes, harmes I da på mig fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på sabbaten?
24 D¢m ikke efter synet, men d¢m en rettferdig dom!
25 Nogen av dem som h¢rte hjemme i Jerusalem, sa da: Er det ikke ham de står efter livet?
26 Og se, han taler fritt ut, og de sier ikke et ord til ham; skulde virkelig våre rådsherrer vëre blitt overtydet om at han er Messias?
27 Men om denne mann vet vi hvor han er fra; men når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra.
28 Mens nu Jesus lërte i templet, ropte han ut: Både kjenner I mig, og I vet hvor jeg er fra; og av mig selv er jeg dog ikke kommet; men det er i sannhet en som har sendt mig, han som I ikke kjenner.
29 Jeg kjenner ham; for fra ham er jeg, og han har utsendt mig.
30 De s¢kte da å få grepet ham; men ingen la hånd på ham, for hans time var ennu ikke kommet.


31 Men av folket var det mange som trodde på ham, og de sa: Når Messias kommer, mon han da vil gj¢re flere tegn enn denne har gjort?
32 Fariseerne h¢rte folket mumle dette om ham, og yppersteprestene og fariseerne sendte tjenere avsted for å gripe ham.
33 Jesus sa da: Ennu en kort tid er jeg hos eder, så går jeg bort til ham som har sendt mig.
34 I skal lete efter mig og ikke finne mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme.
35 J¢dene sa da til hverandre: Hvor vil han gå bort, siden vi ikke skal finne ham? Mon han vil gå til dem som er spredt omkring blandt grekerne, og lëre grekerne?
36 Hvad er dette for et ord han sa: I skal lete efter mig og ikke finne mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme?
37 Men på den siste, den store dag i h¢itiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen t¢rster, han komme til mig og drikke!
38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne str¢mmer av levende vann.
39 Dette sa han om den Ånd som de skulde få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.
40 Nogen av folket sa nu, da de h¢rte disse ord: Dette er i sannhet profeten.
41 Andre sa: Dette er Messias. Andre igjen sa: Messias kommer da vel ikke fra Galilea?
42 Har ikke Skriften sag at Messias kommer av Davids ëtt og fra Betlehem, den by hvor David var?
43 Det blev da splid iblandt folket for hans skyld.
44 Og nogen av dem vilde gripe ham; men ingen la hånd på ham.
45 Tjenerne kom da til yppersteprestene og fariseerne, og disse sa til dem: Hvorfor har I ikke f¢rt ham hit?
46 Tjenerne svarte: Aldri har noget menneske talt således som denne mann.
47 Fariseerne svarte dem da: Har også I latt eder dåre?
48 Har vel nogen av rådsherrene trodd på ham, eller nogen av fariseerne?
49 Men denne hop som ikke kjenner loven, er forbannet.
50 Nikodemus, han som f¢r engang var kommet til ham, og som var en av dem, sier til dem:
51 Vår lov d¢mmer da vel ikke nogen uten at de f¢rst har h¢rt ham og fått vite hvad han har gjort?
52 De svarte ham: Kanskje du også er fra Galilea? Ransak, så skal du se at ingen profet kommer fra Galilea!
53 Og de gikk hver til sitt.


go to chapters........1-7.......8-14.......15-18.......19-21

BOOK OF JOHN HOMEPAGE